PalGal
מערכת בדיקת צנרת בלחץ
מערכת מחזור מים
שרף אניוני - קטיוני - פחם
רובוט לריתוך
יחידה ממוחשבת לריתוך מחזור עם אופציה לשינוי תוכנה
מערכת שאיבה תעשייתית
שאיבה והפרדה של חלקיקים
מתקן הזנה סובב
מותאם לכמה תחנות עבודה בו זמנית
מערך אמבטים
מערך אמבטים לטיפולי שטח בענף ציפוי וצביעת מתכות
1 2 3